Oferta

ITC posiadając ugruntowana pozycje na rynku usług doradczych w sektorze teleinformatyki oferuje swoją wiedzę  i doświadczenie w następujących obszarach i projektach:

- studium opłacalności wdrożenia zaawansowanych usług ICT w szczególności wdrożenie telefonii VOIP,

- analizy przygotowawcze do przetargów publicznych w szczególności analiza merytoryczna i przygotowanie dokumentu SIWZ z zakresu teleinformatycznych usług,

- opracowanie raportu i analiza aktualnego rynku teleinformatycznego w szczególności opracowanie  Business Case Studies z podziałem na rynki biznesowe z segmentu SME, CMA,

- analiza sytuacji teleinformatycznej i wytyczne dla dalszych kroków dla przedsiębiorstw wielodziałowych w szczególności analiza finansowa projektów wdrożeń systemów teleinformatycznych,

- występowanie w roli biegłego z zakresu analiz teleinformatycznych i finansowych przy przetargach i konkursach ofert organizowanych przez podmioty podlegające ustawie o zamówieniach publicznych,

- przygotowanie i przeprowadzenie konkursu ofert dla podmiotów prywatnych w oparciu o zamówienie w toku postępowania ofertowego na usługi teleinformatyczne w szczególność jako reprezentacja,

- bieżące analizy poprawności wykonywania zobowiązań przez świadczące usługi podmioty z zakresu teleinformatyki,

Wspomniane zagadnienia i projekty realizujemy dla podmiotów prawa handlowego, w których znajduje zatrudnienie co najmniej 150 osób.
Każdorazowo projekt jest konsultowany przez przydzielonego do klienta konsultanta i wyceniany indywidualnie w oparciu o ilość roboczogodzin poświeconych przy projekcie oraz ilości osób zaangażowanych i oddelegowanych do projektu ze strony firmy Independent Telecommunications Consulting Sp. z o.o.

W przypadku projektów  oraz budżetów, w których głównym celem jest optymalizacja  kosztów ponoszonych na infrastrukturę teleinformatyczną i przy braku budżetowania w danym roku kalendarzowym kwot na usługę doradczą system wynagrodzenia oparty na umowie sukcesu.

Wszelkie szczegóły jesteśmy w stanie z Państwem omówić podczas spotkania, na którym  przedstawimy Państwu szczegółową prezentację  firmy oraz pokażemy metodologie pracy konsultantów ITC. Po  uzyskaniu informacji o Państwa potrzebach i możliwościach w oparciu o nasze sugestie i doświadczenie przedstawimy ofertę określająca kierunki , kroki i dalsze elementy wdrożeniowe. W oparciu o szczegółową analizę potrzeb i sytuacji u Państwa w firmie przygotujemy wycenę z uzasadnieniem każdego z procesów sugerowanych do wdrożenia w firmie.